Behov for nytt bruddområde på Jelsa

Dagens steinbrudd vil være tømt om 10 – 15 år. For å kunne fortsette driften på Berakvam er det nødvendig å finne mer stein av god kvalitet som ikke er for langt unna.Vi har lykkes med å finne et stort område nordøst for dagens steinbrudd. Ifølge overflatekartlegging er steinkvaliteten der varierende, men den har potensial til å bli en verdifull ressurs for byggeråstoff.

Området ligger øst for Høyvik, mot Slåttevatnet i øst, mot Romsbotn i sør og mot Jårvik i nord. Det er omtrent dobbelt så stort som området som i dag er tatt i bruk, og vil gi grunnlag for drift i mange år framover. Området er et skog- og utmarksområde uten bebyggelse. Avstanden til Berakvam er ikke lenger enn at massen kan fraktes på transportbånd til eksisterende produksjonsanlegg.

Flere generasjoner

Det er stein nok i dette området til drift i nesten hundre år framover, uten å gå ned under havnivå. Vi ønsker å få lagt hele dette området inn i kommuneplanen som et område for masseuttak for å sikre driften på Berakvam i mange generasjoner framover. Imidlertid vil det bare bli tatt ut stein på en begrenset del av området av gangen. Sannsynligvis vil det bli mest aktuelt å starte bruddet og sette opp grovknuseanlegg i søndre del av området, og deretter utvide bruddet trinnvis nordover. Det vil da ta flere generasjoner før det blir steinbrudd i de andre delene av området. Disse områdene vil ligge urørt i mellomtiden. I en reguleringsplan vil overordnede krav til hvordan bruddet skal drives fastsettes, og buffersoner vil bli utformet.

 Det må bygges en vei fra eksisterende brudd til nytt bruddområde. Det må også lages en tunnel med transportbånd fra nytt grovknuseranlegg fram til eksisterende brudd. Transportbåndet vil gå på elektrisitet, noe som vil bidra til lave klimagassutslipp. Steinmassene skal transporteres gjennom tunnelen. Planen er også å legge ledning gjennom tunnelen for å føre vann fra nytt bruddområde til sedimenteringsbasseng i eksisterende brudd, slik at ikke slamholdig vann renner ned mot Økstrafjorden.

Gjennom hele prosessen med å få på plass det nye brudd-området vil bærekraftige løsninger og lave utslipp prioriteres høyt.