Norsk Stein Jelsa er Europas største pukkverk med en årlig produksjon opp mot 12 millioner tonn stein.

Vi har 190 faste ansatte ved vårt anlegg, 10-20 lærlinger, traineer og YSK-elever. Medregnet underleverandører, entreprenører og innleie har totalt 280 personer sin arbeidsplass på Norsk Stein Jelsa.
Organisasjonen består av flere avdelinger, brudd, drift, ferdigvare, elektro, vedlikehold og en administrasjonsdel som inkluderer økonomi, HR, Agent og ledelse.

Behov for nytt bruddområde på Jelsa

Dagens steinbrudd vil være tømt om 10 – 15 år. For å kunne fortsette driften på Berakvam, er det nødvendig å ta i bruk nye områder. Undersøkelser viser at et  område nordøst for dagens steinbrudd kan egne seg. Området ligger øst for Høyvik, mot Slåttevatnet i øst, mot Romsbotn i sør og mot Jårvik i nord. Det er omtrent dobbelt så stort som området som i dag er tatt i bruk, og vil gi grunnlag for drift i mange år framover. Området er et skog- og utmarksområde uten bebyggelse. Avstanden til Berakvam er ikke lenger enn at massen kan fraktes på transportbånd til eksisterende produksjonsanlegg.

Flere generasjoner
Det er stein nok i dette området til drift i nesten hundre år framover, uten å gå ned under havnivå. Vi ønsker å få lagt hele dette området inn i kommuneplanen som et område for masseuttak for å sikre driften på Berakvam i mange generasjoner framover. Imidlertid vil det bare bli tatt ut stein på en begrenset del av området av gangen. Sannsynligvis vil det bli mest aktuelt å starte bruddet og sette opp grovknuseanlegg i søndre del av området, og deretter utvide bruddet trinnvis nordover. Det vil da ta flere generasjoner før det blir steinbrudd i de andre delene av området. Disse områdene vil ligge urørt i mellomtiden. I en reguleringsplan vil overordnede krav til hvordan bruddet skal drives fastsettes, og buffersoner vil bli utformet.

Det må bygges en vei fra eksisterende brudd til nytt bruddområde. Det må også lages en tunnel med transportbånd fra nytt grovknuseranlegg fram til eksisterende brudd. Transportbåndet vil gå på elektrisitet, noe som vil bidra til lave klimagassutslipp. Steinmassene skal transporteres gjennom tunnelen. Planen er også å legge ledning gjennom tunnelen for å føre vann fra nytt bruddområde til sedimenteringsbasseng i eksisterende brudd, slik at ikke slamholdig vann renner ned mot Økstrafjorden.

Gjennom hele prosessen med å få på plass det nye brudd-området vil bærekraftige løsninger og lave utslipp prioriteres høyt.