Fremtidsplaner

Norsk Stein ble stiftet i 1987 og vi produserer i dag omlag 15 millioner tonn tilslagsmaterialer til det europeiske markedet. Vårt mål er å være en viktig støttespiller til lokalsamfunnene vi er en del av både nå og i fremtiden, men for å kunne  kunne fortsette driften er det nødvendig å finne mer stein av god kvalitet som ikke er for langt unna. Det er vår jobb er å sørge for at steinen tas ut av naturen på en mest mulig skånsom måte. 

Sentrale temaer for Norsk Stein når det gjelder drift og utvikling av nye arealer er god ressursutnyttelse og god bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv og støy, samt å redusere våre klimagassutslipp –som særlig kommer fra transport. I tillegg er godt naboskap og gode rutiner for HMS avgjørende for vår eksistens.

Fremtidsplaner Jelsa

Om fremtiden for Jelsa

Fremtidsplaner Dirdal

Arealplaner for Dirdal